انواع کوره های آجرپزی:

کوره چاهی:

این کوره ها در زمین حفر شده و خشت ها به صورت هره و با رعایت فضای خالی روی هم چیده می شوند و پس از اینکه اندوه کاهگل را بر سر کوره می کشیدند.از ناحیه زیر کوره،سوخت به کوره داده می شد.این کوره های امروزه منسوخ شده اند.

کوره آجر چاهی

کوره آجر چاهی

کوره های سنتی ایران:

در این کوره ها خشت ها بروی اتش خانه،بصورت مخروط ناقص چیده می شود و سطح خارجی آن را با گل اندود می کنند.در این روش آتش و آجر ثابت هستند و حرارت در قسمت های مختلف کوره متغیر است.بنابراین کیفیت آجرها نتفاوت است.آجر کف کوره را جوش و آجر راس مخروط را نیم پخته(خام پخته) می نامند.نوع سوخت و زمان حرارت دادن در میزان مقاومت آجر اثر دارد.آجر های زیرین برای اسکلت سازی مصرف می شود به رنگ سبز هستند.بعد از آجرهای سبز آجر بهی قرار دارد که برای دیوار غیر باربر استفاده می شود.در انتها آجر نیم پخته است که برای پخت مجدد به کوره برگردانده می شود.

کوره های آجر پزی با آتش ثابت و آجر رونده

بیشترین حالت این کوره ها مکانیکی است.در داخل این کوره ها یک تونل آتشی وجود دارد که در وسط این تونل،آتش با حجم زیادی به وسیله گاز ایجاد می شود.در این کوره ها ار سو آجرهای نپخته وارد شده و از سوی دیگر آجر های پخته شده خارج خواهند شد

کوره های آجرپزی با آتش ثابت و آجر رونده

کوره های آجرپزی با آتش ثابت و آجر رونده

By |2019-12-23T08:48:50+03:30اکتبر 10th, 2019|