انواع آجر زبره _ آجر فشاری:

گروه صنعتی و تولیدی آجر سفال توحید اصفهان :      

 

آجر سفال اصفهان

آجر سفال تیغه: 10*20*20 همراه نیمه 10*10*20 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.

آجر سفال تیغه:22*20*10 همراه با نیمه 22*10*10 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.

آجر سفال تیغه: 30*20*10 همراه با نیمه 30*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.

آجر سفال تیغه: 11*20*10 همراه با نیمه 11*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.

آجر سفال تیغه: 20*20*15 همراه نیمه 20*10*15 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.

آجر سفال تیغه: 30*20*15 همراه با نیمه 30*10*15 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.

آجر سفال تیغه: 11*20*15 همراه با نیمه 11*10*15 در هر متر مربع تعداد 27 قالب.

آجر سفال تیغه: 22*20*7 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.

آجر سفال تیغه: 20*20*7 در هر متر مربع تعداد 25 قالب

آجر سفال تیغه: 20*20*20

آجرگری

آجر سفال سقفی: 25*25*50 در هر متر مریع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40.

آجر 10سوراخ(لفتون):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.

آجر 10سوراخ(لفتون):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب.

آجر 10سوراخ(لفتون):21.5*11*5.5 در هر متر مربع تعداد70 تا 80 قالب.

آجر 10سوراخ(لفتون):21.5*10*5.5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.

آجر 10سوراخ(لفتون):21.5*10*5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.

آجر 10سوراخ(لفتون):19*19*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب(قالب کوچک).

آجر 10سوراخ(لفتون23*11*7 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.

آجر سفال سقفی 12.5*25*40 همراه با فوم طبق استانداردهای ساختمان سازی

آجر سفال تیغه 25*20*10 همراه با فوم طبق استانداردهای ساختمان سازی

آجر سفال تیغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهای ساختمان سازی

آجر فندوله پالت و فله

مدیرفروش:09134055216

مدیر فروش: 09139750198

کارخانه: اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد آجر سفال اصفهان

** جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایت   www.tohidsofal.com ما دیدن فرمائید **